[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ทดสอบการทำแบบสำรวจโครงการอบรมฯ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 

  

ชื่อ : นายสง่า แก้วมารัตน์
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)
หน้าที่หลัก : บริหารงานเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวรางคณา เมียร์ส
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก : งานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางภควรรณ สุรวิชิตกร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก : บริหารงานสำนักปลัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรุ่งทวี ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : นิติกร
หน้าที่หลัก : งานนิติการและกฏหมาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวฐิติวัลคุ์ อินนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวผกามาส จันทะเหลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภัสสร เตชะสืบ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาชุมชนและผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ส.อ.อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก : งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการกองช่าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเอกชูพงษ์ แก้วคำปา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : งานนโยบายและแผน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมนธิลา แก้วมารัตน์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัดชนก ทาชุ่ม
ตำแหน่ง : นักบริหารงานการคลัง
หน้าที่หลัก : บริหารงานคลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธิดา อุประนันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางคงเดช บุญแปง
ตำแหน่ง : นักบริหารงานช่าง
หน้าที่หลัก : บริหารงานกองช่าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชระ ขันทอง
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
หน้าที่หลัก : งานช่างสำรวจ เขียนแบบ ก่อสร้าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถชัย เตชะสาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอดุลย์ สิริวัชรางกูร
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หน้าที่หลัก : งานดูแลรถน้ำเอนกประสงค์และรถขยะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางภาณุมาส เกษณา
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศรีทน อยู่รักญาติ
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุชิต ศรีนวล
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารเทศบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร. : 054-282177 E-mail: kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5