ชื่อ - นามสกุล :นางเพ็ญศรี ลังกาแก้ว
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯ
หน้าที่หลัก :งานสภาเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : 1