ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม ทากูล
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :งานสภาเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : 1