[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ทดสอบการทำแบบสำรวจโครงการอบรมฯ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางภัทราทิพย์ บุญภาคุณพร
ปลัดเทศบาล
บริหารงานเทศบาล
Click ดูประวัติ
นายสง่า แก้วมารัตน์
รองปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น)
บริหารงานเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางภควรรณ สุรวิชิตกร
หัวหน้าสำนักปลัด
บริหารงานสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายรุ่งทวี ศรีวิชัย
นิติกร
งานนิติการและกฏหมาย
Click ดูประวัติ
นางวรางคณา เมียร์ส
นักทรัพยากรบุคคล
งานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติวัลคุ์ อินนาค
นักวิชาการศึกษา
งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวผกามาส จันทะเหลา
นักวิชาการสาธารณสุข
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร เตชะสืบ
นักพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชนและผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
Click ดูประวัติ
นายเอกชูพงษ์ แก้วคำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
ส.อ.อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด
เจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางภาณุมาส เกษณา
ครูผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
Click ดูประวัติ
นางสุรีย์ สิทธิวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
Click ดูประวัติ
นายอรรถชัย เตชะสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นายอดุลย์ สิริวัชรางกูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
งานดูแลรถน้ำเอนกประสงค์และรถขยะ
Click ดูประวัติ
นางเจนจิรา พุทธสาร
ผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลเด็กเล็ก
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร. : 054-282177 E-mail: kmylp2017@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5