[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับแกนนำผู้สูงอายุ ( 10/พ.ย./2557 )
    
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้.
2.เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน
3.เพื่อเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

แกนนำผู้สูงอายุ
จำนวน 100 คน
โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม ( 10/พ.ย./2557 )
    
วัตถุประสงค์

1.เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆ
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ผู้สูงอายุ จำนวน 180 คน
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ประจำปี 2557 ( 10/พ.ย./2557 )
    
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบไหลเวียนเลือด ป้องกันความพิการไม่ให้เกิดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและมีการพัฒนาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันให้กลับมามีวิถีการดำเนินชีวิตเหมือนเดิมให้มากที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

- แกนนำครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตหมู่บ้านละ3 คน  รวม 20 คน
- ผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต 15 คน
- ญาติ หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 15 คน  รวม 50 คน
โครงการอบรม “การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคแทรก ไตวายเรื้อรัง” ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต ที่มีภาวะไตวาย ให้สามารถดูแลตนเองไม่ให้เกิดโรคแทรกอื่นๆได้
2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตวายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถดูแลร่างกายให้คงสภาพการรักษาระดับของโรคไตไม่ให้เลวลง

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่มีภาวะไตวายเรื้อรังจำนวน 70 คน
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาตำบลเกาะคา เป็นตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการฝากครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สับดาห์
3.เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนครบ 6 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและแกนนำชุมชน อสม.จำนวน 65 คน
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ( 10/พ.ย./2557 )
    วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียน
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของตนเองและเด็กได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือจาก ผดด.ผู้ปกครอง  และ กม.ศพด. ในการพัฒนาให้ ศพด.ปลอดอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารเสี่ยงต่อฟันผุ  

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

- ผู้ปกครองของเด็กใน ศพด.ทต.เกาะคาแม่ยาว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
โครงการรณรงค์ฉีดวัดซีนไข้หวัด 2009 ( 3/ก.ค./2557 )
    โครงการรณรงค์ฉีดวัดซีนไข้หวัด 2009 เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำล้อม  ตำบลเกาะคา   อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
เวทีเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันฑ์ เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา ( 3/ก.ค./2557 )
    เวทีเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันฑ์  และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา(เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว)  23  มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ( 26/ก.พ./2557 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7 [จำนวน 69 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5